Dió Magazin
Irodalmi és ismeretterjesztő portál

ÁSZF

Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek aranydio.com weboldalhoz

Hatályos: 2018 01.08

TARTALOMJEGYZÉK
I. A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra és termékértékesítésre vonatkozó közös szerződési feltételek.

 • Általános tudnivalók és Regisztráció
 • A szolgáltatás tárgya
 • A Felek közötti szerződés létrejötte
 • Megrendelés termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra
 • Garanciális feltételek
 • Szállítási és fizetési feltételek
 • Elállás joga, módja, következményei
 • Egyéb tudnivalók

II. A Közreműködő által biztosított termékekre vonatkozó szolgáltatásnyújtásra és termékértékesítésre vonatkozó szerződési feltételek.

III. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF –

Galantusz Grafikai és Szolgáltató Betéti Társaság
székhely: 2252 Tóalmás, Kossuth Lajos út 59.
cégjegyzékszám: 13-06-069354
adószám: 20713319-1-13
közösségi adószám: HU20713319

, mint Szolgáltató – továbbiakban: Szolgáltató – által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél – a továbbiakban: Ügyfél – (Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek, vagy Felek), jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

I. A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra és termékértékesítésre vonatkozó közös szerződési feltételek.

1. Általános tudnivalók és Regisztráció

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség és különösen a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra – továbbiakban: szolgáltatásra, amely az aranydio.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus vásárlói felületen keresztül, vagy annak felhasználásával történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Az Online áruházban történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Az Online szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni - a weboldal használatával az Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat a külön regisztrációtól függetlenül. A weboldalon a vásárlás feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá az ott megjelölt módon kifejezett nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Regisztráció és a vásárlás a weboldal által biztosított felületen végezhető.

A weboldalon történő rendeléshez, tehát a weboldal kezdőlapján található „előfizetés” feliratú gombra kell kattintani. A regisztráció kapcsán az Ügyfélnek az alábbi adatokat lehet, illetőleg kell megadnia:

 • Személyes adatok: teljes név, e-mail, telefon, fax
 • Számlázási adatok: cégnév, pontos cím.
 • 1. Jelszó, felhasználói név

Nyilatkozat a hírlevél kéréséről.

A kötelezően megadandó adatok külön megjelölésre kerülnek. Ezen adatokon túl a weblap az ügyletek tényleges teljesítése érdekében más adatokat is kérhet pl.: külön szállítási cím, csengő kód, emelet stb.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen harmadik személyek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon:+36(70)264-7665 yagy Szolgáltató központi e-mail címén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. van lehetőség.

A regisztrációkor minden felhasználó hozzájárúl a hírlevelünk fogadásához. A hírlevélben eseményekről, újdonságokról tájékoztatjuk a Felhasználókat. A hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható minden hírlevélben megtalálható leiratkozási linkkel. Kéretlenül a Szolgáltató nem küld hírlevelet felhasználói részére.

2. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató az Ügyfél részére digitális, vagy fizikai formátumban létrehozott szellemi alkotásokat forgalmaz.

A Szolgáltató az általa üzemeltetet weboldalon ugyanakkor jogosult bármilyen – külön engedélyhez nem kötött – kereskedelmi forgalomban hozható terméket értékesíteni. Az értékesítés módjára és menetére szintén jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Szolgáltató kijelenti, hogy azon forgalmazott termékek kapcsán, amelyeknek kizárólag az értékesítést végzi azok összetételéről, hatásáról, esetleges mellékhatásairól, egészségügyi kockázatairól, szavatossági idejéről, felhasználási javaslatairól a gyártó termékeken megtalálható hivatalos elérhetőségein illetőleg a termékek csomagolásában talál információt, amelyeket kizárólagosan a gyártó vagy forgalmazó biztosít.

A weboldalon történő vásárlással az Ügyfél nem szerez jogot arra, hogy a termékeket harmadik fél számára értékesítse. A Felhasználó elfogadja, hogy a Dió Magazin megvásárlása esetén tulajdonjogot, vagy más olyan jogot, ami a tartalom feletti rendelkezési jogot biztosítja számára nem szerez, azokat kizárólag a felhasználási szerződésben meghatározott licensz szerint használhatja.
Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával is tudomásul veszi, hogy jogsértő felhasználás jogellenes, amelyből eredően kártérítési és kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik Amennyiben a Felhasználó nem tartja be a Felhasználási szerződésben foglaltakat, különösen a Dió Magazin felhasználásával kapcsolatban 300.000,- Ft-os kötbér fizetésére kötelezett a Galantusz Grafika Bt. felé, amely a szerződésszegéssel egyidejűleg esedékessé válik. A kötbéren felüli kárt a Galantusz Grafika Bt. jogosult érvényesíteni.

Az Ügyfél a regisztrációval kifejezetten nyilatkozik, hogy cselekvőképes, illetve 18 életévét betöltötte.

3. A Felek közötti szerződés létrejötte

A szerződés a felek között érvényesen a Szolgáltató által tett ajánlat elfogadásával jön létre, melynek feltétele a termék, vagy szolgáltatás kiválasztása, a rendelési szándék véglegesítése és a Szolgáltató által küldött végleges visszaigazolás megerősítése. A fenti feltételek bármelyikének hiányában a szerződés nem jön létre. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Szolgáltató kizárja.

A weblapon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A weblapon történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A weblap szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, illetve előfizet, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait, valamint az Európai Parlament és Tanács 97/7/EK. ugyanezen tárgyban hozott irányelvét magára kötelezőnek ismeri el, azt jelen szerződésben alkalmazza, így különösen a polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni.

Az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség. Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; a távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát is.

A Felek között a szolgáltatás nyújtására magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi meg. A szerződés a megrendelésről az Ügyfél számára e-mail formájában a küldött visszaigazolással jön létre.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36(70)264-7665
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Megrendelés termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét fizikai termékeknél. A feltüntetett összegek forintban értendőek.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a fogyasztót hátrányosan nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől, illetőleg regisztráció nélküli un. ’vendég’-től és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti és lejárt tartozása a Szolgáltatóval szemben nincs. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél a megrendelés leadásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az Ügyfél által kiválasztott termék ellenértékének megfizetése lehet banki átutalással, PayPal rendszeren keresztül. A Szolgáltató nem felelős sem a PayPal rendszer sem más fizetési rendszerben bekövetkezett, hibáért, hiányosságért, kárért azt az Ügyfél a saját kockázatára a reá irányadó szabályoknak megfelelően veszi igénybe. Szolgáltató a termék tulajdonjogát, illetőleg a felhasználás lehetőségét a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

A fizikai termékek házhoz szállítását a közreműködő szállítási szolgáltató végzi a saját díjszabása és feltételei szerint. A várható szállítási és csomagolási költségről a szolgáltató az alábbi tájékoztatást adja, azzal, hogy a pontos összeg a visszaigazolás során megjelölésre kerül.

A pontos és tételes szállítási költségről, amely tartalmazza a megfelelő csomagolás költségét is a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor értesíti az Ügyfelet. A külföldre történő szállítási költség lényegesen eltérhet, amelyről a Szolgáltató a megrendelés alapján külön tájékoztatást ad.

A visszaigazolás Ügyfél által fizetendő teljes és minden költséget magába foglaló bruttó díjat tartalmazza, továbbá az utaláshoz használandó bankszámlaszámot. Az esetlegesen felmerülő banki költségeket és díjakat az Ügyfél viseli.

Az általános fizetési határidő ellentétes tartalmú visszaigazolás hiányában 7 nap. Amennyiben ezen határidő eredménytelenül telik el a leadott megrendelést a Szolgáltató tárgytalannak tekinti külön értesítés nélkül is. A megrendelés teljesítésére ezt követően újabb megrendelés leadásával van lehetőség.

A digitális újság, fotó, kép, reprodukció, zene, videó, alkalmazás vagy egyéb nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, a fogyasztó kifejezetten, előzetesen hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez a megrendelésével, valamint kifejezetten nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában szabályozott (elállási és felmondási) jogát. 20. § szerinti jogát.

5. Garanciális feltételek

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetőleg az érintett termékek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

6. Szállítási és fizetési feltételek

Az egyes termékeknél a Webáruház felületén a konkrét szállítási határidők féltüntetésre kerülnek. A szállítási határidők minden esetben a teljes végső visszaigazolásban szereplő összeg jóváírásától kezdődnek, tehát az Ügyfél előzetesen teljesíti a termék, valamint a teljes postai költség ellenértékét.

A Szolgáltató általánosan 7 munkanapos szállítási határidőt vállal, míg egyedi termékek esetén a szállítási határidő 1-6 hét.

Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy egyedi termékek esetén a szállítási határidő lényegesen hosszabb lehet.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, hogy még a fuvarozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálják az utólagos igények érvényesítése érdekében.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet előírásai szerinti elektronikus számlát bocsásson ki.

7. Elállás joga, módja, következményei

Az Ügyfél jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék házhoz szállítása/teljesítése után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti, a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Az elállási jog nem illeti meg az Ügyfelet amennyiben a megrendelésre az üzleti, gazdasági tevékenységével összefüggésben került sor, vagy ha más okból nem tekinthető fogyasztónak.

A fogyasztó sem állhat el a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített esetekben, különösen:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában szabályozott (elállási és felmondási) jogát.

A határidő számítás szempontjából az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen, illetőleg bontatlan állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, annak költsége az Ügyfelet terheli. Írásban történő elállás esetén elegendő szükséges az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszafizeti a vásárló részére az általa az elállási nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra.

8. Egyéb tudnivalók

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Online áruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie).

Kizárólag az Ügyfél felelős a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldallal való kapcsolódásáért és a Weboldalon történő vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis maiornak kell tekinteni különösen, de nem kizárólagosan az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Weboldal akadálytalan működését és a Weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

A weboldal online alapon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató és a Közreműködő az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul, illetőleg elfogadja, hogy a házhoz szállítás érdekében a szükséges adatokat a Szolgáltató a Magyar Posta Zrt., vagy más kézbesítési szolgáltató részére kifejezetten ebből a célból átadja.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

III. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

A weboldalon történő vásárlást a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

Tóalmás, 2018. 01. 08

Kategória: